ME psychologie

Psychologie; feiten en fabels

Psychologie is een samenstelling van de Griekse woorden psyche (ziel) en logos (rede). De academische (wetenschappelijke) psychologie houdt zich bezig met onderzoek naar het gedrag van de mens. Er zijn tal van specialismen binnen de psychologie, waarvan de klinische psychologie er een is.

De klinische psychologie is het aspect van de wetenschappelijke psychologie waarin het diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen centraal staat ten einde het welbevinden te verbeteren.

Psychologen hanteren een internationaal classificatiesysteem aan de hand waarvan zij vaststellen wat er met de client aan de hand is (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Ten einde een goede diagnose te kunnen stellen, zijn drie pijlers voor de psycholoog van belang: het gesprek, de observaties en een vragenlijstonderzoek. De classificatie volgens DSM-IV-TR is een onderdeel van de diagnose.
Wanneer de diagnose gesteld is, kan samen met de client een behandelplan opgesteld worden waarin zoveel mogelijk gewerkt zal worden volgens de richtlijnen die daartoe zijn opgesteld. In Nederland wordt sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierbij zijn vele beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook clienten- en familieorganisaties. Meestal wordt in deze richtlijnen geconcludeerd dat een vorm van cognitieve gedragstherapie geindiceerd is.

Wanneer hieronder over 'psycholoog' gesproken wordt, bedoelt men dan ook 'psycholoog die werkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie'.

Feiten
Kortdurend en wetenschappelijk bewezen effectief. Bij moderne vormen van psychotherapie worden problemen meestal op een directe manier aangepakt. De therapieen zijn liefst kortdurend (soms zijn tien gesprekken al afdoende) en er is wetenschappelijk bewijs dat therapie ook echt werkt (met name in het geval van cognitieve gedragstherapie en EMDR).
Analyse. De psycholoog zal samen met u de klachten analyseren. Door verbanden te leggen en functies van gedrag en stoornissen te onderzoeken (volgens het principe:"we doen niets voor niets"), wordt duidelijk hoe uw klachten in stand blijven en welk gedrag veranderd kan worden om de klachten te verminderen.
Acceptatie. U kunt erop vertrouwen dat niets wat u vertelt veroordeeld zal worden in morele zin. U beslist zelf hoe u uw leven leidt. U zult merken dat de psycholoog anders op u reageert dan dat anderen dat doenen u wellicht gewend bent. Dit is in het begin misschien even wennen, maar uiteindelijk is dit over het algemeen inzichtgevend en leerzaam.
Autonomie staat voorop. De psycholoog zal met u meedenken en aangeven welke maatregelen uw klachten zullen doen verminderen. U zult echter altijd zelf verantwoordelijk zijn voor de beslissing om veranderingen ook echt door te voeren. De psycholoog zal u niets opleggen, maar zaken voorleggen ter overweging.
Actieve participatie. . Een kortdurende cognitieve gedragstherapie kan niet slagen zonder dat u daar uw eigen steentje aan bijdraagt. De verandering gaat niet vanzelf, maar er zal geoefend moeten worden met een nieuwe manier van denken en doen. Over het algemeen is een half uur per dag oefenen voldoende en noodzakelijk.

Fabels
Telepathie. Helaas bestaat er bij velen een vertekend beeld van de psycholoog. Een veelgehoord misverstand is dat de psycholoog "door iemand heen" zou kunnen kijken en dat de psycholoog als het ware gedachten kan lezen. Dit is niet waar. Een psycholoog kan door middel van het gesprek, de observaties en het vragenlijstonderzoek wel een gedegen indruk van iemand krijgen, maar hij zal nooit de innerlijke wereld af kunnen lezen aan iemands uitstraling of presentatie alleen.
Sofa. Een ander misverstand is dat men bij de psycholoog op een sofa komt te liggen waarbij de client vooral spreekt en de psycholoog vooral zwijgt en luistert. Hoewel dit niet helemaal onjuist is, is dit beeld overtrokken en vaak niet representatief. Het beeld van de sofa hoort bij de psychoanalytische (en later de psychodynamische) traditie zoals die werd voorgestaan door Sigmund Freud. Deze behandelvorm zien we in de media regelmatig naar voren komen (onder andere in grappig bedoelde reclames of comedies) waardoor een vertekend beeld ontstaat. Over het algemeen is de psycholoog iemand die niet alleen luistert, maar ook intervenieert door middel van allerlei gesprekstechnieken waarbij de psycholoog en de client naast/tegenover elkaar zitten en elkaar in de ogen kijken.
Tegenwoordig is bij een veelheid aan klachten een vorm van cognitieve gedragstherapie geindiceerd. Therapeuten die tot deze school behoren, zijn directief (geven aanwijzingen) en transparant in hun interventies.

Voor meer informatie over psychologische hulpverlening, klikt u op onderstaande links

Aangepast zoeken


www.psychischegezondheid.nl

Voor informatie over psychische klachten

www.werkenaanrelaties.nl

Link voor gratis informatie en communicatieoefeningen bij relatieproblemen.


www.slachtofferhulp.nl

Wanneer u hulp nodig heeft, maar de stap naar een psycholoog niet durft te maken.

eCompanies - Praktijken-psychologen

www.liquic.nl